Menu

ቀደምት የዴሞክራሲያ ዕትሞች

ሐምሌ 11፣ 1966 ዓም ፡ አደባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ

ሐምሌ 18፣ 1966 ዓም ፡ የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሐዝብ ይቅደም

ሐምሌ 25 ፣ 1966 ዓም ፡ ለውጥ ለህዝብ፣ በህዝብ

 ነሃሴ 2 ፣1966 ዓም  ፡ ትልክለኛ ጎዳና

 ነሃሴ 10 ፣ 1966 ዓም - አልሸሹም ዞር አሉ ፡ አዲሱ ሕገ-መንግስት

 ነሃሴ 16 ፣ 1966 ዓም - ከየት ወዴት

ነሃሴ 23፣ 1966 ዓም - ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

ነሃሴ 30 ፣ 1966 ዓም- ሕዝባዊ መንግስትና የተማሪ ንቅናቄ

መስከረም 4 ፣ 1967 ዓም- የወዛደሩ ትግል

መስከረም8 ፣ 1967 ዓም- ከኢምፔርያሊስቶች ወይንም ከጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት

መስከረም24 ፣ 1967 ዓም- በበዓሉ ማግስት

ጥቅምት 5 ፣ 1967 ዓም - መሬት ላራሹ

ጥቅምት 16፣ 1967 ዓም - ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም፤ ወታደራዊ አምባገነንነት ይውደም

ጥቅምት 25 ፣ 1967 ዓም- ዳቦ የለመኑ በጢስ ጋዝ ታፈኑ፤ ስራ የጠየቁ በጥይት ተገደሉ

ህዳር 1 ፣ 1967 ዓም -  ለውጥ ወይንስ መለዋወጥ?

ህዳር 15፣ 1967 ዓም - ጭፍን ፋሽዝም በኢትዮጵያ ነገሰ

ታህሳስ 4፣ 1967 ዓም- የለውጥ ህግ

ታህሣስ 16 ፣ 1967 ዓም- ምን አይነት ሶሻሊዝም

ጥር 7 ፣ 1967 ዓም - ዴሞክራሲና የብሄሮች ጥያቄ - የኤርትራ ጉዳይ

ልዩ ዕትም- ጥር 30፣1967

የካቲት 4 ፣ 1967 ዓም - አንድ ፓርቲ፣ ግን የማን ፓርቲ?

የካቲት 12 ፣ 1967 ዓም - ችግር እያባባሱ መፍትሄ አያገኙም

ግንቦት 8፣ 1967 ዓም - አማራጭ መደራጀት ብቻ ነው። የከፋ ክፍለሃገር አጠቃላይ ሁኔታ

ልዩ ዕትም 1፡ ኢሕአፓ በህብረት ግንባር ላይ ያለው አቋም

ልዩ ዕትም 4 ፡ የዘመቻው ክብረ በአል

ግንቦት 20፣ 1967 ዓም - የጊዜው ትግል

ግንቦት28 ፣ 1967 ዓም - ሕዝብ ይፍረደን

ሰኔ 3 ፣ 1967 ዓም - የት ደርሰናል?

ሰኔ 23 ፣ 1967 ዓም - ሰፊው ሕዝብ ይደራጅ

ሐምሌ 10 ፣ 1967 - የመደብ ትግል ፣ የጭቁን መደቦች አንድነት እንቅስቃሴና ጸረ ሕዝብ ፋሽስታዊ ተግባር - የወላይታ አውራጃ ሁኔታ

ሐምሌ 24፣1967 ዓም - ለሰፊው ወታደር

ነሃሴ 21፣ 1967 ዓም - የጊዜውን አስቸኳይ ጥያቄዎች በሚመለከት ከኢሕአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠ የአቋም መግለጫ

ጳጉሜ 2፣ 1967 ዓም - የገጠሩ ትግል

መስከረም 2 ፣ 1968 ዓም- የማን አብዮት፣ የማን ትግል?

መስከረም 4 ፣ 1968 ዓም - የሀገራችን ሁኔታና የሰፊው ሕዝብ ግዳጅ

መስከረም 18 ፣ 1968 ዓም -  ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት ወይንስ "ጠንካራ" የምርጥ መኮነኖች መንግስት?

መስከረም 24፣ 1968 ዓም- ህዝባዊ ጥሪ

መስከረም 25፣ 1968 ዓም - የሰሞኑ ሁኔታ

መስከረም26 ፣ 1968 ዓም - አድሃሪው ማንነው?

ጥቅምት 19 ፣ 1968 ዓም - በሠፊው ህዝብ ላይ....

ጥቅምት 28 ፣ 1968 ዓም -

ህዳር 8 ፣1968 ዓም - ፊውዳሎች፣ ኢምፔርያሊስቶችና ፋሽስቶች አንድም ሶስትም ናቸው

ህዳር 14 ፣ 1968 ዓም - ለምን ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት?

ህዳር 23፣ 1968 ዓም - ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል

ታህሣስ 1፣ 1968 ዓም - ልዩ ዕትም - ፋሺስትነት በሲዳሞ

ታህሣስ 3 ፣ 1968 ዓም - ፋሽዝም ጥንትም ያው አሁንም ያው - ትግል እንደዚሁ

ታህሣስ 4 ፣ 1968 ዓም - የኢሕአፓ እንቅስቃሴ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል

ታህሣስ 27 ፣ 1968 ዓም - አርሶ አደሩን ማን ይምራው?

ታህሣስ 30፣ 1968 ዓም - አንድ ፓርቲ ወይንስ ብዙ ፓርቲዎች?

ጥር 10፣ 1968 ዓም - ከፋ ፤ እስከመቼ የፋሺስቶችና የከበርቴዎች መፈንጫ?

ቅጽ ሁለት ቁጥር 30 - የሰራተኛው ጉዳይ አዋጅና የከበርቴው መደብ

ነሃሴ 26 ፣ 1968 ዓም - ይፋ ከወጣ ወዲህ የኢሕአፓ የአንድ አመት ትግል