Menu

የሱዳን ወታደሮች ድንበራችን ተሻግረው በሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማደረሳቸውን በተመለከተ

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)

Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

(አንድነት/United)

ሰኔ ፳፰ ቀን ሺህ ዓ.

July 6, 2018

ድንበራችን ሲደፈር ያመናል

የሱዳን ወታደሮች ድንበራችን ተሻግረው በሕይትና በንብረት ከፍተኛ ዳት ማደረሳቸውን በተመለከተ

አገራች ኢትዮጵያ ሰሜን ምዕራብ፣ በመተማ ወረዳ በኩል ልዩ ስሙ ዳሎል ተብሎ ሚጠራው አካባቢ በሰላማዊ መንገድ በእርሻና በንግድ ሥራ ተሰማርተው በሚኖሩ ኢትጵያያን የሱዳን ወታደሮች ድንበራችን ጓንግ ወንዝን ተሻግረው በሕይትና በንብረት ከፍተኛ ዳት ማድረሳቸውን መስማት የሚያበሳጭ ዜና ው። ነገሩን የበለጠ አሳዛኝ የሚያደርገው ደግሞ ከጎረቤት ጦር ጋር ተመሳስሎ ብቶ በምርኮ የተያዘው የትግራይ ክልል ወታደር ነው የሚለው የበለጠ ያሳምማል።

የሱዳንና የኢትጵያ ድንበር ለረዥም ዘመን የሚታወቀው የተፈጥሮ ድንበር በጓንግ ወንዝ ው። ይህን ድንበር አልፎ መተንኮስና ሰላም ማደፍረስ መዘዙ ለሁለቱ አገሮች የሚበ አይደለም። የሱዳን መንግሥት ይህን የጥፋት ዘመቻ የጀመረው ሆን ብሎ ኢትጵያያን በሀራችንና በነፃነታችን አደጋ ሲደረስ ዝም ብለን የምንመለከተው እንዳል ያው ባል።

እነ ምን ርጉ ከኛ ሰው ሲታጣ” እንደተባለው ከዚ ቀደም ከ60 ኪሎ ሜትር የሆነ የሀገራችንን መሬት ህወሓ/ኢህአዴግ አገዛዝ መሰጠቱ የእግር እሳት እያንገበብን ባለበት ቁስል የሕዝባችንን አጥፍቶ የልማት ቦታዎችን ለመያዝ የተደረገውን ሙከ በዝምታ የምናልፈው አይለም። የሱዳን መንግሥት ወረራ የሚያካሄደው ጥቅማቸው የተነካባቸውን የህወሓት ቱባ ባለሥልችና ባለ ሀብቶች ጠራራ ፀሐይ ያጡትን ልጣ ለማስመለስ አስቦ እሳቱ ራሱ በሱዳን መንግሥት የሚነድበት ሆኑ ሊገነዘበ ባል።

በሰ ሠርተው በሚኖሩበት አገራቸው ነብሰ-ገዳይ ወታደ ልኮ ያለምንም ንያት የሰው ትና ንብረት ያጠፋ የሱዳን መንግሥት ከተጠያቂነት የማያመልጥ ሆኑ ነዘበ ባል። በተለይም አሁኑ ሰዓት የሱዳንና የኢትጵያ ሕዝቦች ንግድ በልዩ ልዩ ግንኙነቶች የጠበቀ በሚባልበት ወቅት እንዲህ ዓይነት ጠብ አጫሪነት ከዚያም ቤት እሳት አለ” የሚለውን ኢትጵያዊ አባባል ከግምት ያስገባ አይመስለንም።

ከጦርነቱ አካባቢ የሚደርሰን ዜና እንደሚያመለክተው፣ የትግራይ ክልል የወታደር አዛዥ በሱዳን የወታደር ልብስ ራሱን ደብቆ ጦሩን ሲመራና ሲዋጋ መማረኩን ስምተናል። ከዚህ በተጨማሪ በሱዳን በኩል ሲዋ የሞቱ የህሓት ወታደሮች አስከሬን ኘቱም ሌላ ረጃ ተብሏል። የህሓት በዚህ በአገር ክህደት በሚያስጠይቅ ወንጀል መሳተፍ እውን በሀ ክህደት ወንጀል ሊጠየቅ ባል። ለዚህ ደግሞ በቦታው ተገኝቶ ሁኔታውን የሚያ ቡድን እንዲላክና ተይዟል የሚባለው ተጠርጣሪ ለኢትጵያ ወታደሮች ተሰጥቷል ስለሚባል ዳዩ በአስቸኳይ ተጣርቶ ለሕዝብ ይፋ እንዲሆን ኢሕአፓ (አንድነት) ይጠይቃል።

የአካባቢው ሪና የመከከያ ኃይል ወራሪውን ኃይል መትቶ ወደ በት እንደሚሸኘው አንጠራጠርም። ይሁን እንጂ ድንበር ጥሶ የመግባት ስተት ከዚ በፊትም ተደጋጋሚ የተሞከረ ስለሆነ የኢትጵያ መንግሥት የተጠናከረ ድንበር ጠባቂና የሕዝባችን ደህንነት የሚያረጋግጥ የመከላከያ ኃይል ቋሚነት እንዲመ ኢሕአፓ (አንድነት) ይጠይቃል።

በመጨረሻም በዚ ወራሪ ኃይል ወታቸውን ላጡ ቤተሰቦ መጽናናቱን እንመኛለን። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!

Last modified onSunday, 08 July 2018 09:34
back to top